Jak korzysta? z wyszukiwarki

Wyszukiwanie za pomoc? fraz

Przyk?adowe wyszukiwanie Zwrócone wyniki Przyk?adowe wyniki
franc* Ka?de s?owo zaczynaj?ce si? od liter zako?czonych gwiazdk? (gwiazdka zast?puje dowolny ci?g znaków) Np. Francja, francuski, Franciszek etc.
Malcz Radke Klimaszewski Aukcje, w których pojawi si? jedno (lub wi?cej) z wymienionych s?ów Malcz i/lub Radke i/lub Klimaszewski
Kossak -karol Fraza poprzedzona minusem nie mo?e wyst?pi? w opisie aukcji
Np. Wojciech KossakKarol Kossak


Data powstania obiektu

Dodatkowo mo?esz zaznaczy? przedzia? czasowy, który Ci? interesuje. Mo?esz wype?ni? oba pola, lub jedno z nich, tworz?c przedzia? jednostronnie otwarty. Wystarczy, ?e poszukiwany przez ciebie przedzia? pokryje si? cho? jednym rokiem z tym wyst?puj?cym w opisie, a obiekt zostanie wy?wietlony.

Kategoria obiektu oraz forma sprzeda?y

W zaawansowanym opcjach wyszukiwania mo?esz tak?e zaznaczy? kategori?, do której ma ograniczy? si? wyszukiwanie obiektów. Pami?taj tak?e o zaznaczeniu pola galerii ofertowej, w przeciwnym razie przeszukiwane b?d? tylko obiekty b?d?ce przedmiotem licytacji (z wy??czaniem ofert po okre?lonej cenie).

Ulubione kryteria wyszukiwania z powiadomieniami e-mail

Wszystkie te narz?dzia wyszukiwania mo?na tak?e wykorzysta? przy tworzeniu ulubionych kryteriów wyszukiwania w panelu u?ytkownika. Dzi?ki zapisaniu odpowiednich parametrów wyszukiwania, gdy tylko pojawi si? i spe?niaj?cy kryteria, otrzymasz stosowne powiadomienie e-mail. Pami?taj: aby otrzyma? email z powiadomieniem opcja subskrypcji musi pozosta? zaznaczona. W ten sposób nigdy wi?cej nie przegapisz licytacji!